Autumn Wild Onion (Allium stellatum)

Common Name: Autumn Wild Onion
Latin Name: Allium stellatum
Habitat: Rocky slopes, prairies, shores
Blooms: Summer, early fall

Close up view of Autumn Wild Onion

Autumn Wild Onion