Tagalog


> Jump to Eligibiltiy Requirements 
> Jump to Voting from Home Pagboto Mula sa Tahanan
> Jump to Voting on Election Day Pagboto sa Araw ng Halalan
> Jump to FAQ Madalas na Tinatanong


Eligibility Requirements

Can I register to vote? Puede ba ako magrehistro para bumoto?

Puede ka magrehistro at bumoto kung:

 • ikaw ay mamamayan ng Estados Unidos;
 • ikaw ay residente ng isang lungsod o bayan sa Michigan at hindi bababa sa trenta na araw (o magiging sa araw ng halalan);
 • Ikaw ay hindi bababa sa 17.5 taong gulang at magiging 18 taong gulang sa araw ng Eleksyon; at,
 • Ikaw ay hindi kasalukuyang naglilingkod ng sentensya sa kulungan o bilangguan.

What address do I use to register to vote? Ano ang gamitin ko na tirahan upang magregistro para bumoto?

Gamitin mo ang direksiyon nang panguahing tirahan mo. Ang pangunahing tirahan mo ay kung saan ka karamihan natutulog at panatilihin ang inyong gamit.

What if I’m a student? Paano kung ako ay estudiante?

Ang estudiante na naninirahan sa Michigan at nagaaral sa Michigan ay pueding magrehistro para bumoto sa kanilang lugar sa eskwelahan o sa kanilang pangunahin lugar na tinitirahan. Mga estudiante na nangagaling sa Michigan at nagaaral sa eskwelahan sa labas nang Michigan ay puede pa magrehistro para bumoto sa kanilang lugar na tirahan sa Michigan. Estudiante nahindi taga Michigan pero nagaaral sa Michigan ay puede magrehistro para bumoto sa kanilang lugar ng eskwelahan sa Michigan.

Kung may tanong tungkol sa pag registro para bumuto sa ibang estado , tingnan ang mga mapagkukunan sa pagboto  sa estadong iyon.

Kung ikaw ay may Lisencia sa pagmamaneho sa Michigan o tarheta sa estado, ang lugar mo sa pagrehistro sa pagboto at ang lugar mo sa tarheta ay pareho.

Kung binago mo ang lugar sa isa, awtomatiko nitong babaguhin ang isa pa.

Ipapadala sa iyo ng Kalihim ng Estado ang isang sticker kasama ang iyong bagong lugar para ilagay sa iyong lisensya o tarheta. Kapag nakarehistro maari mong baguhin ang iyong lugar sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng botante sa online ng Michigan sa: www.mi.gov/VoterRegistration.

What if I’m in jail or was convicted of a crime? Paano kung ako ay nasa bilangguan na nahatulan sa krimen?

Ang tanging oras na hindi ka maaaring magparegistro at bumoto ay kapag naglilingkod ka sa bilangguan.

Maari ka magregistro at bumoto

 • Kung ikaw ay nasa bilangguan ngunit hindi pa nasentensiyahan
 • Kung naghihintay ka ng isang pangungusap ngunit hindi sa kulungan o bilangguan
 • Kung ikaw  ay nasa probasyon o parol ngunit wala sa kulungan o bilangguan; o,
 • Kung napatunayan mo ang iyong parosa at wala kana sa kulungan o bilangguan.

What if I’m homeless? Paano kung wala akong tirahan?

Kung wala kang bahay, maaari kang magparehistro gamit ang isang tirahan ng kanto, ng kalye o anumang iba pang lugar kung saan ka karaniwang nanatili bilang iyong lugar. Maaari mong ilarawan ang lokasyon gamit ang dalawang tawiran ng kalye.

Ito ay kapaki-nabang ngunit hindi kailangan na magkaroon ng isang address sa pag mail. Maaari itong maging isang local na sentro ng pakikipag-ugnayan sa pagtataguyod o isang taong tatanggap ng mail para sa iyo.

VOTER REGISTRATION (PAGPAPAREHISTRO NG BOTANTE)

You can register to vote at any time! Maari  kang magrehistro upang bumota ano mang oras!

Dapat kang nakarehistro upang bumoto upang bumoto sa Michigan. Maaari kang magrehistro anumang horas hanggnag alas otso ng gabi sa Araw ng Halalan ngunit mas mahusay na mag registro sa lalong madaling panahon. Ang mas maaga mong pagrehistro ng maraming mga pagpipilian na mayroon ka para sa kung paano magparegistro.

Am I registered to vote? Nirehistro ba ako upang bumoto?

Bisitahin ang Sentro ng Imformasyon ng Butante ng Michigan sa www.mi.gov/vote upang makita kung nakarehistro ka upang bumoto. Suriin upang makita naka rehistro ka upang bumoto kung saan ka kasalukuyan nakatira.

What is “proof of residency?” Ano ang “patunay ng paninirahan”?

Ang “Patunay ng Paninirahan” ay isang dokumento na kasama ang iyong pangalan at kasalukuyan tirahan sa lungsog o bayan na iyong tinitirhan.

Ang papel o elektronikong kopya ng anuman sa mga sumusunod na dokumento ay gagana:

 • Lisensya ng pagmamaneho sa Michigan o tarheta ng estado;
 • Isang bayad ng kagamitan;
 • Isang pahayag sa bangko;
 • Isang.suweldo;
 • Isang tseke ng gobyerno; o,
 • Anumang iba pang dokumento ng gobyerno.

Where is my city or township clerk’s office, and when is it open? Nasaan ang opisina ng aking lungsod o bayan at kapag ito ay bukas?

Bisitahin ang Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote, mag-click sa tab na "Aking Klerk", at ipasok ang iyong address upang makahanap ng impormasyon para sa iyong klerk sa lungsod o bayan. O tawagan ang tanggapan ng iyong tanggapan ng lungsod o bayan. Ang mga tanggapan ng Klerk ng lungsod at bayan ay bukas sa kanilang karaniwan na oras at kahit 8 oras sa katapusan ng linggo bago ang bawat halalan.

Do I need a photo ID or proof of citizenship to register to vote? Kailangan ko ba ngpagkakakilanlan na retrato o patunay ng pagkamamamayan upang magparehistro upang bumoto?

Hindi. Hihilingin sa iyo para sa isang pagkilala na retrato kung nagparehistro ka upang bumoto nang personal. Kung wala kang isa o wala sa iyo, maaari kang pumirma sa isang simpleng forma at pagkatapos ay magparehistro upang bumoto. Kung nagparehistro ka upang bumoto sa pamamagitan ng koreo at mayroon kang lisensya sa pagmamaneho ng Michigan o pagkakakilanlan ng estado, o isang numero ng seguridad sa lipunan, ipasok ang mga numero sa iyong aplikasyon sa pagpaparehistro ng botante kung saan nakasaad.


Voting From Home (Pagboto Mula sa Tahanan)

You can vote before Election Day! Maaari kang bumoto bago ang Araw ng Halalan!

Ang lahat ng mga nakarehistrong botante sa Michigan ay maaari nang bumoto bago ang Araw ng Halalan gamit ang tinatawag na isang absentee ballot. Hindi mo kailangan ng dahilan o paliwanag. Maaari kang bumoto bago ang Araw ng Halalan mula sa bahay, o sa pamamagitan ng pagpunta sa tanggapan ng iyong lungsod o tagapamahala ng bayan.

How do I vote FROM HOME before Election Day? Paano ako bumoto MULA SA BAHAY bago ang Araw ng Halalan?

Hakbang 1: Hilingin ang iyong balota. Punan ang isang aplikasyon para sa isang balota na wala, lagdaan ito gamit ang iyong opisyal na lagda at isumite ito sa iyong klerk sa lungsod o bayan. Maaari mong isumite ang iyong nakumpletong aplikasyon sa pamamagitan ng email, mail, fax, o personal.

Hakbang 2: Punan ang iyong balota. Hanapin ang iyong balota na wala sa pagdating upang makarating sa mail. Kapag dumating ito, punan, ilagay ito sa ibinigay na sobre, at lagdaan ang labas ng sobre gamit ang iyong opisyal na lagda.

Hakbang 3: Ibalik ang iyong balota sa lalong madaling panahon. Ang iyong natapos na balota sa absentee ay dapat na matanggap ng iyong siudad o bayan klerk ng alas otso ng gabi sa Araw ng Halalan. Dahil ang koreo ay maaaring tumagal ng ilang oras, dapat mo itong ihulog sa koreo sa lalong madaling panahon. Simula sa isang linggo bago ang Araw ng Halalan - Oktubre 27, 2020 para sa Nobyembre Pangkalahatang Halalan - mas mahusay na ihulog ito sa tanggapan ng iyong klerk sa lungsod o bayan.

Where can I get an application for an absentee ballot? Saan ako makakakuha ng isang aplikasyon para sa isang absentee na balota?

Ang isang aplikasyon para sa isang balota na lumiban ay naipadala sa koreo sa bawat rehistradong botante sa Michigan. Ang aplikasyon ay maaaring magamit upang makakuha ng isang absentee na balota para sa Nobyembre Pangkalahatang Halalan. Kung hindi ka nakatanggap ng isa o hindi mo ito nahanap, maaari kang mag-download ng isang aplikasyon mula sa Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote o tawagan ang iyong siyudad o bayan klerk at hilinging maipadala sa iyo ang isang  aplikasyon.

What is the deadline to vote FROM HOME before Election Day? Ano ang huling araw o oras upang bumoto MULA SA BAHAY bago ang Araw ng Halalan?

Ang iyong natapos na balota na absentee ay dapat na matanggap ng iyong city o township clerk ng alas otso ng gabi sa Araw ng Halalan.
Simulan ang proseso nang maaga sa pamamagitan ng pag-mail sa iyong aplikasyon para sa isang balota na absentee sa lalong madaling panahon. Ang iyong aplikasyon para sa Nobyembre Pangkalahatang Halalan ay maaaring isumite ngayon.

How do I vote IN PERSON before Election Day? Paano ako magboboto SA TAO bago ang Araw ng Halalan?

Hakbang 1: Pumunta sa tanggapan ng iyong siyudad o bayan klerk.

Hakbang 2: Punan ang isang application para sa isang balota na absentee at isumite ito sa kawani.

Hakbang 3: Punan ang iyong balota, ilagay ito sa ibinigay na sobre, lagdaan ang labas ng sobre ng iyong opisyal na lagda, at iwanan ito sa tauhan.

When can I vote IN PERSON before Election Day? Kailan ako maaaring bumoto SA TAO bago ang Araw ng Halalan?

Maaari kang pumunta sa tanggapan ng iyong klerk ng lungsod o bayan upang bumoto magmula sa Septiyembre 24, 2020. Kung nakarehistro ka na upang bumoto kung saan ka nakatira, ang deadline upang bumoto sa iyong tanggapan ng klerk ng lungsod o bayan para sa Pangkalahatang Nobyembre Ang Halalan ay Lunes, Nobyembre 2, 2020 ng 4 ng hapon Kung hindi ka nakarehistro upang bumoto sa kung saan ka nakatira, ang deadline upang magparehistro at bumoto sa iyong tanggapan ng siyudad o bayan klerk ay alas otso ng gabi sa Nobyembre 3, 2020.

Where is my city or township clerk’s office and when is it open? Nasaan ang tanggapan ng aking klerk ng lungsod o bayan at kailan ito bukas?

Bisitahin ang Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote, magpalagitik sa tab na "Aking Klerk", at ipasok ang iyong address upang makahanap ng impormasyon para sa iyong klerk sa lungsod o bayan. Ang mga tanggapan ng klerk ng lungsod at bayan ay bukas sa kanilang normal na oras at kahit 0tso oras sa katapusan ng linggo bago ang bawat halalan.


Voting On Election Day (Pagboto sa Araw ng Halalan)

When are the polls open? Kailan bukas ang mga botohan?

Bukas ang mga botohan mula alas siete ng umaga hanggang alas otso ng gabi. lokal na oras. May karapatan kang bumoto kung nasa linya ka pagsapit ng alas otso ng gabi.

What will be on the ballot? Ano ang magiging sa balota? 

Tingnan ang iyong halimbawang balota sa Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote

Where do I vote on Election Day? Saan ako magboboto sa Araw ng Halalan?

Kung nakarehistro ka na upang bumoto kung saan ka nakatira, dapat kang bumoto sa iyong itinalagang lugar ng botohan.

Kung hindi ka nakarehistro upang bumoto sa kung saan ka nakatira, dapat mong bisitahin ang tanggapan ng iyong tanggapan ng lungsod o bayan na may katibayan ng paninirahan sa ganap na alas otso sa Araw ng Halalan upang makapagrehistro upang makaboto. Kapag nakarehistro ka, maaari kang bumoto sa pamamagitan ng isang balota absentee sa tanggapan ng klerk o pumunta sa iyong lugar ng botohan, kung may oras upang gawin ito.                         

How do I find my polling place? Paano ko mahahanap ang aking lugar ng botohan?

Mahahanap mo ang iyong lugar ng botohan:

 • Online sa Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote;
 • Sa iyong Kard ng Pagkakakilanlan ng Botante Voter;
 • Sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong siyudad o batan klerk; o,
 • Sa pamamagitan ng pagtawag sa isa sa mga hotline ng Proteksyon sa Halalan sa dulo ng gabay na ito.

What if I’ve moved? Paano kung lumipat ako?

Dapat mong i-update ang iyong pagrehistro ng botante tuwing lumipat ka. Kung hindi mo na-update ang iyong pagpaparehistro sa Araw ng Halalan, maaari kang magparehistro upang bumoto sa iyong tanggapan ng klerk ng lungsod o bayan na may katibayan ng paninirahan hanggang alas-8 ng gabi. sa Araw ng Halalan.
Maaari kang bumoto sa iyong dating lugar ng botohan sa huling pagkakataon kung:

 • Lumipat ka sa loob ng iisang lungsod o bayan; o,
 • Lumipat ka sa ibang lungsod o bayan sa loob ng 60 araw mula ng halalan. Iyon ay Setyembre 4, 2020 para sa Nobyembre Pangkalahatang Halalan.

Can I get time off from work to vote? Maaari ba akong makakuha ng pahinga mula sa trabaho upang bumoto?

Hindi kinakailangang bigyan ka ng iyong employer ng bayad o hindi bayad na oras na pahinga upang bumoto. Tanungin kung mayroon silang isang patakaran na nagbibigay-daan sa iyo upang magpahinga. Kung hindi, bumoto bago ang Araw ng Halalan.

Voting and ID (Pagboto at Pagkakakilanlan)

Do I need a photo ID to vote? Kailangan ko ba ng retrato na pagkakakilanlan upang bumoto?

Hindi. Ngunit kung mayroon ka nito, dalhin mo ito at ibigay sa manggagawa sa botohan. Hihilingin sa iyo para sa retrato na pagkakakilanlan kapag bumoto ka. Kung wala kang retrato na pagkakakilanlan o wala ito sa iyo, maaari kang mag-sign isang simpleng form at bumoto.

Do I need a photo ID to vote if this is my first time voting in Michigan? Kailangan ko ba ng isang retrato na pagkakakilanlan upang bumoto kung ito ang aking unang pagkakataong bumoto sa Michigan?

Hindi. Ang isang maliit na bilang ng mga first-time na botante na nagparehistro sa pamamagitan ng mail o isang drive ng rehistro ng botante ay maaaring mangailangan na magbigay ng ilang dokumentasyon upang bumoto. Ang mga elektronikong papel o kopya ng anuman sa mga sumusunod ay gagana:
Isang retrato na pagkakakilanlan kasama ang iyong pangalan at larawan (hindi alintana ang address o kung mayroon itong isang address):

 • Lisensya sa pagmamaneho o personal na ID card mula sa anumang estado
 • High school o ID ng kolehiyo
 • Pasaporte
 • Retrato na Pagkakakilanlan na ibinigay ng militar o gobyerno
 • Tribal ID card

Isang non-photo ID na may pangalan at address dito:

 • Kasalukuyang bayarin sa utility
 • Pahayag ng bangko
 • Tab ng sweldo
 • Suri ng gobyerno
 • Anumang iba pang dokumento ng gobyerno

Where is my absentee ballot? Nasaan ang balota na absentee ko?

Maaari mong subaybayan ang iyong balota ng absentee at aplikasyon sa Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote. Bisitahin ang lugar upang makita kung:

 • Ang iyong aplikasyon ay naproseso ng iyong klerk ng lungsod o bayan;
 • Naipadala sa iyo ang iyong balota na absentee; at,
 • Ang iyong balota na absentee ay natanggap ng iyong siyudad o bayan klerk.

FAQ (Madalas na Tinatanong)

Where is my absentee ballot? Nasaan ang absentee ballot ko?

Maaari mong subaybayan ang iyong balota ng absentee at aplikasyon sa Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote. Bisitahin ang site upang makita kung:

 • Ang iyong aplikasyon ay naproseso ng iyong klerk ng lungsod o bayan;
 • Naipadala sa iyo ang iyong balota na absentee; at,
 • Ang iyong absentee ballot ay natanggap ng iyong siyudad or bayan klerk.

What should I do if I requested an absentee ballot but never received it? Nasaan ang absentee ballot ko?

Maaari mong subaybayan ang iyong balota ng absentee at aplikasyon sa Michigan Voter Information Center www.mi.gov/vote. Bisitahin ang site upang makita kung:

 • Ang iyong aplikasyon ay naproseso ng iyong klerk ng lungsod o bayan;
 • Naipadala sa iyo ang iyong balota na absentee; at,
 • Ang iyong absentee ballot ay natanggap ng iyong siyudad or bayan clerk.

What if I received my absentee ballot but then made an error on it or it was lost or destroyed? Paano kung natanggap ko ang aking balota na absentee ngunit nagkamali dito o nawala o nawasak?

Tumawag o bisitahin ang tanggapan ng iyong tanggapan ng lungsod o bayan sa lalong madaling panahon upang kanselahin ang iyong unang balota na wala at humiling ng bago. Kung mayroon kang balota na wala, dahil nakagawa ka ng isang error o bahagyang nawasak lamang ito, dalhin mo ito. O pumunta sa iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan, punan ang isang form at bumoto. Kung mayroon kang balota na wala, dahil nakagawa ka ng isang error o bahagyang nawasak lamang ito, dalhin mo ito.


Election Protection Lines (Mga Linya ng Proteksyon ng Halalan)

Para sa tulong sa English, tumawag sa 866-OUR-VOTE (866-687-8683);

Para recibir ayuda en español, llama a 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682);

; (844-925-5287) یةتتص::::::::::


To join the language access task force or for more information on our initiatives
please contact Bilal Hammoud Email: HammoudB@Michigan.gov Cell: 517-331-3729

Michigan.gov/SOSLanguageAccess