Skip to main content

Hmoob - Hmong

Document Name
Phau Ntawv Qhia Txog Cov Tshuaj Txhuas Nyab Xeeb Nyob Hauv Tsev (Lead Safe Home Handout)
Cov Pob Xoo Liab Uas Yuav Tau Saib Xyuas thiab Tsis Saib Xyuas (Dos and Donts of Rashes)
Daim Ntawv Nthuav Qhia Txog Flint MA Qhov Kev Tso Tseg (Flint MA Waiver Poster)
SBA lub chaw haujlwm saib xyuas kom rov qab zoo los (SBA Business Recovery Center Info)
Khoom noj zoo thiab tshuaj txhuas (Nutrition and Lead)
Daim Ntawv Qhia Txog Qhov Tseeb Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Lub Qhov Ncauj (Oral Health Fact Sheet)
Cov homphiaj Txhawb Zoo rau hauv Flint (Goals to Strengthen Flint)
Phau Ntawv Qhia Txog Flint Medicaid (Flint Medicaid Brochure)
Kev Khaws Tseg Cov Dej Ntim Hauv Fwj (Storing Bottled Water)
MA Qhov Kev Tso Tseg Kev Qhia Cov Chaw (MA Waiver Sites with Navigators)
Kev Kho Dua Tshiab Txog Cov Nqe Lus Nug Nquag Nug Txog(FAQ) Txog Kev Tso Tseg Flint Medicaid (Flint Medicaid Waiver FAQ)
Phau Ntawv Qhia Txog Medicaid (Medicaid Flyer)
Cov Nqe Lus Nug Nquag Nug Txog Ntau Yam Kab Mob (Legionnaires Disease FAQ)
Cov Tshuaj Txhuas thiab Khoom Noj Zoo rau Cov Neeg Laus (Lead and Nutrition for Senior)
Phau Ntawv Hais Txog Cov Dej Hauv Flint (Flint Water Brochure)
Daim Ntawv Hais Txog Cev Xeeb Tub (Pregnancy Flyer)
Tsis Tas Siv ID Thiaj Tshaj Tawm Tau (No ID Required For Flint Residents To Receive Free Water Resources)
Daim Ntawv Foos Kuaj Menyuam Yaus rau Cov Neeg Uas Tsis Tus Neeg Saib Xyuas (Child screening form for non-guardian)
Tu Koj Lub Taub Lim Cua (Clean Your Aerators)
Kev Teeb Lub Taub Lim Dej BRITA (Installing a BRITA Water Filter)
Kev Teeb Lub Taub Lim Dej PUR (Installing a PUR Water Filter)
Tsab Ntawv Hais Txog Kev Kuaj Sim Menyuam Yaus (Sample Child Screening Letter)
Daim Ntawv Muab Cov Qauv Dej Hauv Flint (Flint Water Sampling Form)
Tus Kws Saib Xyuas Hauv Flint Daim Ntawv Ceebtoom Cov Qauv Dej (Flint Sentinel Sampling Sticky Note)
Tsab Ntawv Hais Txog Kev Npaj Cov Khoom Noj (Letter to Food Establishments)
Kev Ntsuas Tau Los Ntawm Cov Tooj Liab FAQ (Lead Copper Test Results FAQ)
Daim Ntawv Qhia Txog Qhov Tseeb Ntawm Cov Neeg Laus RaugTshuaj (Adult Exposure Fact Sheet)
Kev Saib Xyuas Cov FAQ Ntawm Cov Neeg Siv thiab Yuav Khoom (Flint Consumption and Consumer Use Credit Overview FAQ)
Cov Lus Qhia Txog Kev Rov Tso Dua Rau Hauv Flint (Flint Recycling Instructions)
Daim Ntawv Pom Zoo thiab ROI (Consent and ROI)
Daim ntawv qhia txog tooj liab (Copper Flyer)
Kws Kuaj Mob Tsab Ntawv (Provider Letter)
Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tso Tseg Kev Tso Npe Ntawm Flint (Flint Waiver Enrollment Press Release)
Kev Pov Thaiv thiab Kev Kuaj Ntshav (Prevention and Blood Testing)
Kev Txo Kom Txhob Raug Tshuaj Txhuas (Reducing Lead Exposure Tips)
Daim Ntawv Hais Txog Lub Qhov Dej (Water Resource Site Flyer)
Daim Ntawv Qhia Txog TDS (TDS Fact Sheet)
Ceebtoom rau cov neeg nyob hauv Flint kom hloov lub taub lim dej (Flint Residents Reminded to Change Cartridges)
Theem Tshuaj Txhuas Nyab Xeeb rau Cov Tsiaj Yug Hauv Tsev (Lead Safety for Pets)
Daim Ntawv Qhia Txog Cov Tshuaj Txhuas Xyaws Dej (Lead In Water Info Sheet)
Tso Tshuaj Phosphate rau Dej (Adding Phosphate to Flint Water)
Niam Txiv Tsab Ntawv (Parent Letter)