Skip to main content

Prelim

Prelim

Prelim

HASANAJ KOLA v DETROIT 16-12 02-19-19

HASANAJ KOLA v DETROIT 16-12 02-19-19

HASANAJ KOLA v DETROIT 16-12-R 02-07-18

HASANAJ KOLA v DETROIT 16-12-R 02-07-18

HAYNES KATINA v DETROIT PUBLIC SCHOOLS COMMUNITY DISTRICT 17-21 04-26-18

HAYNES KATINA v DETROIT PUBLIC SCHOOLS COMMUNITY DISTRICT 17-21 04-26-18

JASPER JOSEPHUS v DETROIT PUBLIC SCHOOLS COMMUNITY DISTRICT 18-10 02-08-19

JASPER JOSEPHUS v DETROIT PUBLIC SCHOOLS COMMUNITY DISTRICT 18-10 02-08-19

JOHNSON SAMANTHA v CRESTWOOD 18-8 09-26-18

JOHNSON SAMANTHA v CRESTWOOD 18-8 09-26-18

LEFEBVRE SANDRA v NORWAY-VULCAN 18-1 07-23-18

LEFEBVRE SANDRA v NORWAY-VULCAN 18-1 07-23-18

MERTZ THOMAS v BYRON CENTER 17-9 03-05-18

MERTZ THOMAS v BYRON CENTER 17-9 03-05-18

NADON VINCENT v PLYMOUTH-CANTON 17-16 01-04-18

NADON VINCENT v PLYMOUTH-CANTON 17-16 01-04-18

NICHOLS KENDRA v BAY CITY 19-7 09-09-19

NICHOLS KENDRA v BAY CITY 19-7 09-09-19

NICHOLS KENDRA v BAY CITY 19-7 09-09-2019

NICHOLS KENDRA v BAY CITY 19-7 09-09-2019

NICHOLS KENDRA v BAY CITY 19-7 9-9-19

NICHOLS KENDRA v BAY CITY 19-7 9-9-19

NORWOOD EDWARD v DETROIT 18-4 09-24-18

NORWOOD EDWARD v DETROIT 18-4 09-24-18

REVOIR AMY v ANN ARBOR 18-5 06-07-2019

REVOIR AMY v ANN ARBOR 18-5 06-07-2019

SCHWARZ SARA ANN v FOREST AREA COMMUNITY SCHOOLS 18-12 01-04-19

SCHWARZ SARA ANN v FOREST AREA COMMUNITY SCHOOLS 18-12 01-04-19